Tổng vệ sinh trước khi chào mừng các con trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch Covid19

Công tác vệ sinh trước khi chào đón các bé quay trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch Covid 19