Thi Cờ Vua HKPĐ cấp Quận

2 bạn nhỏ đại diện trường Đồ Rê Mí tham gia thi cờ vua trong HKPĐ cấp Quận nè 😃