Khai Mạc Hội Khoẻ Phù Đổng Lần 5 2020-2021

Chào mừng Hội Khoẻ Phù Đổng Đồ Rê Mí lần thứ 5 năm học 2020-2021