Trường MN CLC Đồ Rê Mí
(+84)0236 3769666


  Thông báo
THÔNG BÁO " VĂN NGHỆ XUÂN 2017"
12-01-2017 - 4:52 pm

TRÖÔØNG MAÀM NON ÑOÀ REÂ MÍ

GIAÁY MÔØI

        TRÖÔØNG MAÀM NON ÑOÀ REÂ MÍ

        Traân troïng kính môøi gia ñình beù:………………..........………….......……………..........……………

          Hoïc sinh lôùp: ………................................................................................................................................……

          Ñeán: Xem Chöông trình vaên ngheä“Xuaân yeâu thöông” Ñinh Daäu 2017

          Taïi: Tröôøng Maàm non Ñoà Reâ Mí -Soá 12 Thích Quaûng Ñöùc - Hoøa Minh - Lieân Chieåu

          Chöông trình baét ñaàu vaøo luùc 17h00ngaøy 14 thaùng 01 naêm 2017

          Söï coù maët ñoâng ñuû cuûa gia ñình quyù phuï huynh laø nieàm coã vuõ lôùn lao ñoái vôùi coâ troø Tröôøng Maàm nonÑoà Reâ Mí. Raát haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp!

                                                              Traân troïng kính môøi

                                 CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ

1

Muøa xuaân ôi - Ngaøy teát queâ em-Nhôõ 2

16

Chuù chim Allouette - Lôùn

2

Beù chuùc teát - Treû 2, Treû 5

17

Walking the sun - Nhôõ 1

3

Let’s star - Beù 1

18

Boáng boáng, bang bang - Lôùn 4

4

Haïnh phuùc xuaân ngôøi - Beù 4

19

Chuùc teát - Beù 4

5

Teát Taây Nguyeân - Lôùn

20

Lyù caây boâng - Nhôõ 4

6

Hiphop Thaèng bôøm - Nhôõ 4

21

Quaû taùo nhoû - Beù 3

7

Ngaøy xuaân long phuïng xum vaày - Beù 2

22

Con böôùm xuaân - Lôùn 3

8

Muøa xuaân cuûa beù - Beù 3

23

Bung toûa höông xuaân - Beù 1

9

Cheri Cheri Lady - Lôùn 2

24

Rich man’s frug the allof - Lôùn 1

10

H’ren leân raãy - Lôùn 1

25

Mi mi mi - Nhôõ 3

11

Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình - Beù 2

26

Nhöõng ñoâi guoác xinh - Nhôõ 1

12

Saéc xuaân - Lôùn, Nhôõ 4

27

Giaác mô tröa - Nhôõ 2

13

Teát ôi laø teát - Treû 3, Treû 4

28

Vui hoäi muøa xuaân - Lôùn 2

14

Baác kim thang - Lôùn

29

Hoa xuaân ñaàu nuùi - Lôùn 4

15

Thôøi trang “Hoa xuaân” - Nhôõ 3

30

Xuaân yeâu thöông - Lôùn 3Các tin khác:

  THÔNG BÁO SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 8 & 9 /2018  (13-09-2018 - 9:24 am)
  THÔNG BÁO SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 2,3 và 4/2018  (04-04-2018 - 9:12 am)
  THÔNG BÁO SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 12 & 1 /2018  (17-01-2018 - 8:49 am)
  TỔ CHỨC SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 10 VÀ 11  (28-11-2017 - 4:16 pm)
  Thông báo sinh nhật tháng 8,9/ 2017  (21-09-2017 - 11:19 am)
  Tổ chức " Cuộc Thi Đường Đua Xanh" Tháng 8/2017  (29-08-2017 - 8:14 am)
  THÔNG BÁO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIA ĐÌNH DÀNH CHO BÉ  (26-06-2017 - 11:21 am)
  THÔNG BÁO KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CUỐI NĂM  (05-05-2017 - 10:14 am)
  THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017  (17-01-2017 - 8:53 am)
  THÔNG BÁO  (27-12-2016 - 9:54 am)
  THÔNG BÁO SINH NHẬT THÁNG 8, 9 VÀ 10/2016  (15-12-2016 - 10:43 am)
  THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG T12/2016  (15-12-2016 - 9:18 am)
  THÔNG BÁO SINH NHẬT THÁNG 11 VÀ 12/2016  (15-12-2016 - 9:18 am)
  THÔNG BÁO HỘI THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 2016 - 2017  (21-10-2016 - 3:14 pm)
  THÔNG BÁO NGÀY HỘI " NƯỚC".  (29-08-2016 - 3:49 pm)
  THI VẬN ĐỘNG TINH THÁNG 8  (08-08-2016 - 3:13 pm)
  THÔNG BÁO ANH VĂN ĐẠI TRÀ  (20-07-2016 - 3:24 pm)
  THÔNG BÁO 1/6/2016  (31-05-2016 - 3:24 pm)
  THÔNG BÁO BẾ GIẢNG 2015 - 2016  (26-05-2016 - 2:21 pm)
 
Xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels.