19/11/2019
Hoạt động làm báo tường của các lớp chào mừng ngày Nhà Giaso Việt Nam 20/11
15/11/2019
Hoạt động làm báo tường của các lớp mừng ngày 20/11